Психологихја на менаџмент и лидерство

700.00 ден 600.00 ден со ДДВ

Менаџментот и лидерството се два поими кои често се користат како замена еден за друг,но тие всушност објаснуваат два различни концепти.Лидерството е само дел од многуте предности што еден успешен менаџер треба да ги поседува.Потребно е да се посвети поголемо внимание како би се направила разлика помеѓу овие два поими.Главната цел што треба да ја има менаџерот е да ги максимира излезните резултати на организацијата со административното извршување.Лидерството е само една значајна компонента од функцијата насочување.

Категорија: