Економски теории

650.00 ден 500.00 ден со ДДВ

Економски теории предлага едно пошироко разбирање на можностите на научната анализа за користење и на други начини, за да се побараат главните правци на прогресивниот развој на економската теорија. Во основата на систематизацијата се поставуваат суштинските црти на одделните правци и теории, градејќи ги врските и целосната логика на развој на економските теории низ различните епохи и општествено-економски формации. Без да сенарушува историската хронологија, стремежот е со можностите на логичниот пристап да се откријат идеите и школите, коишто го определуваат главниот правец на развојот на економската теорија и да се постави акцентот врз најсуштинскиот придонес во историската еволуција, од гледна точка на економски прогрес и општочовечки вредности.

Категорија: